مدیریت مالی

صورتهاي مالي مبنا

صورت مالي چيست؟ چه چيزي را نشان مي دهد ؟ چرا بايد به آن توجه كرد؟

اينها سوالات خوبي هستند و پاسخي هم دارند.

يك واحد تجاري جدا از مالكان آن، يك واحد تجاري مي بايست اسناد مالي خود را حفظ كند .اين كار مستلزم وجود يك سري قوانين فدرال و ايالتي است . اما حتي اگر قوانين وجود نداشته باشد، حفظ اسناد، معقولانه به نظر مي رسد . شركتهاي تجاري كالاها و خدمات مهمي را براي اعضاي جامعه تأمين مي كنند . براي مرد شغل ايجاد مي كنند ، با مالياتي كه مي پردازند جاده ها بازسازي مي شود و پاركها و مدارس ساخته مي شوند و اين آرزوي تمام مردم است كه شركتهاي تجاري جامعة آنها موفق باشند .

صاحبان واحدهاي تجاري ريسك مي كنند . اگر هيچ كس تمايلي به خريد كالاها و خدمات آنها نداشته باشد ، چه اتفاقي مي افتد ؟

صاحب شركت براي شروع تجارت دقت و پول خود را صرف مي كند ، زميني را خريداري مي كند و يا ساختمان و تجهيزات را خريداري مي كند . افرادي را بر كار در شركت به كار مي گيرد و … وي تمام اين كارها را به اميد موفقيت در تجارت انجام مي دهد . و اگر در تجارت خود موفقيت كسب نكند ، ممكن است تمام پس انداز (سرمايه) خود را از دست دهد ، كاركنان او بادي به دنبال شغل بگردند و بدهي طلبكاران نيز پرداخت نشود .

اگرچه اطلاعات مالي ممكن است موفقيت يك شركت را تضمين نكند اما به صاحبان شركت كمك مي نمايد در تجارت تصميمات معقولانه اي اتخاذ نمايند . اين اطلاعات همچنين مي تواند به بانكها و يا طلبكاران كمك نمايد تا نسبت به پرداخت وام يا سرمايه گذاري ارزيابي بهتري داشته باشند . و سازمان دارايي كشور نيز نسبت به جمع آوري صحيح ماليات علاقه مند مي باشد . بنابراين اطلاعات مالي با اهداف گوناگون تنظيم مي شوند . اطلاعات مالي به اشكال مختلف تدوين مي شوند اما مهمترين نوع آن به شكل صورتهاي مالي مي باشد . اطلاعات مالي مرتبط به هم به شكلي كه براي تصميم گيريهاي مهم شركت مفيد واقع شود ، در صورتهاي مالي جمع آوري مي شود . اگر اين كار ممكن نبود تمام فرآيند جمع آوري اطلاعات ، اتلاف وقت بود . اطلاعات بسيار زياد هم به همين ميزان بي فايده مي باشد . صورتهاي مالي حجم زيادي از معاملات را در رديفهاي كوچكتر خلاصه مي كنند . اطلاعات مالي بر آنكه مفيد واقع شوند مي بايست منظم و سازمان يافته باشند .

تست سريع :

صورتهاي مالي مؤسسات تجاري :

الف) شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان و اظهارنامه مالياتي مي باشند 

ب) اطلاعاتي در مورد ميزان سوددهي و وضعيت مالي شركت ارائه مي نمايد .

ج) اولين قدم در فرآيند حسابداري مي باشد .

د) با صرف هزينه اي توسط هيئت استانداردهاي حسابداري مالي تنظيم مي شود .

صورتهاي مالي عموماً فرم يكساني دارند و از قوانين يكساني پيروي مي كنند . اين مسأله ، تمام افراد را در يك زمينة كاري يكسان قرار مي دهد و مقايسة شركتهاي مختلف با يكديگر و يا ارزيابي عملكرد مالهاي مختلف يك شركت را ممكن مي سازد سه صورت مالي اصلي وجود دارد :

1ـ صورت درآمد

2ـ ترازنامه

3ـ صورت گردش نقدينگي

هر صورت مالي ، موضوع مخصوص به خود دارد . صورتهاي مالي مختلف با هم يك تصوير مالي جامع از شركت ، نتايج فعاليتهاي تجاري آن ، شرايط مالي آن و منابع و موارد استفادة نقدينگي را تشكيل مي دهند . ارزيابي عملكرد گذشته به مديران كمك مي نمايد تا استراتژيهاي موفقيت آميزي اتخاذ كنند ، هزينه اي غير ضروري را حذف كنند براي آينده بودجة مناسبي تعيين نمايند . مديراني كه مجهز به اين اطلاعات باشند قادرند تا به موقع تصميمات تجاري لازم را اتخاذ نمايند .

فرآيند حسابداري به طور خلاصه :

1ـ معاملات تجاري را ثبت و ضبط مي نمايد .

2ـ معاملات تجاري را در حسابهاي مناسب طبقه بندي مي كند .

3ـ اطلاعات مربوط به معاملات را در دفاتر حساب ثبت مي كند .

4ـ ترازهاي دفاتر حساب را خلاصه كرده و گزارش مربوط به آنها را در صورتهاي مالي ثبت مي نمايد .

پنج نوع حساب وجود دارد :

1ـ حساب سرمايه

2ـ حساب بدهي

3ـ حق سهام مالك (حق سهام سهامدار براي سرمايه گذاري در شركت)

4ـ حساب هزينه ها

تمام اين حسابها در يك سيستم حسابداري در يك جدول مربوط به حسابها ، ليست مي شوند . اين حسابها به ترتيب بالا قرار مي گيرند . اين جدول ها به ما كمك مي نمايد تا صورتهاي مالي را به وسيلة حسابهاي كاملاً منظم كه به همان ترتيب در صورتهاي مالي استفاده مي شوند ، تنظيم نماييم .

صورتهاي مالي :

ترازنامه ، تراز تمام سرمايه ها ، بدهيها و حقوق سهام سهامدار را نشان مي دهد.

صورت درآمد ، تراز تمام درآمدها و هزينه ها را نشان مي دهد .

ترازنامه و صورت درآمد مي بايست با يكديگر هم خواني داشته باشند تا با GAAP هماهنگ باشند صورتهاي مالي كه به صورت جداگانه ارائه مي شوند با GAAP سازگار نيستند . اين كار براي ارائه يك تصوير مالي حقيقي و كامل از شركت به كاربران صورتهاي مالي ضروري مي باشد .

تمامي حسابها در ترازنامه ها يا صورتهاي درآمد ، و نه در هر دو آنها ، استفاده مي شوند . تمامي حسابها تنها و تنها يك بار در صورتهاي مالي ثبت مي شوند . ترازنامه ، تراز حسابها در يك تاريخ مشخص را نشان مي دهد . صورتهاي مالي مجموع حسابهاي درآمد و هزينه را در طي يك دورة معين كه معمولاً يك سال مي باشد ، نشان مي دهد . صورت درآمد را مي توان در براي هر دورة زماني تنظيم كرد و شركتها اغلب اين صورتها را به صورت ماهانه يا سه ماهه تهيه مي كنند .

در سازمانها اينطور معمول است كه صورتي از سود انباشته و يا حقوق سهام سهامدار تهيه مي كنند اما يكي از اين صورتها مورد نياز GAAP نمي باشد . اين صورتها ، يك نوع ارتباط ميان صورت درآمد و ترازنامه ايجاد مي كند . اين صورتها همچنين سبب هماهنگي ميان حقوق سهام سهامدار و سود انباشته از آغاز تا پايان مي شود .

 

ترازنامه

سرمايه

بدهيها

+ حق سهام مالك

صورت درآمد

درآمدها

هزينه ها     ـ

درآمد خالص

سود انباشه

درآمد خالص

سود سهام    ـ

سود انباشته

 

 

 

 


صورت گردش نقدينگي , سومين صورت مالي مي باشد كه از طرف GAAP براي بررسي كامل خواسته مي شود . صورت گردش نقدينگي ميزان ورود و خروج نقدينگي را طي يك دوة زماني كه معمولاً يكسال مي باشد نشان مي دهد .

دورة زماني صورت گردش نقدينگي با دورة صورت درآمد منطبق مي باشد . در حقيقت ، ترازهاي حساب در صورت گردش نقدينگي استفاده نمي شوند . اين حسابها مورد تحليل قرار مي گيرند تا منبع (ورود نقدينگي) و استفاده (خروج نقدينگي) نقدينگي را در طول يك دوره تعيين نمايند .

سه نوع گردش نقدينگي وجود دارد :

1ـ جريانهاي نقدينگي عملياتي كه با فعاليتهاي عادي شركت ايجاد مي شوند .

2ـ جريانهاي نقدينگي سرمايه گذاري كه از طريق خريد / فروش سرمايه : ساختمان ، املاك غيرمنقول ، اوراق بهادار و تجهيزات ايجاد مي شوند .

3ـ جريانهاي نقدينگي تأمين مالي كه از محل سرمايه گذاران و يا سرمايه گذاريهاي بلندمدت ايجاد مي شوند .

كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) از شركتها مي خواهد تا مطابق مقررات GAAP در تنظيم صورتهاي مالي خود عمل نمايند و اين بدان معناست كه شركتها اجازه ندادند هر چرا كه خواستند انجام دهند . مديران اجرايي شركت انرون به دلايل شخصي دست به جعل اطلاعات مالي بردند چرا كه از اين طريق ميليونها دلار به جيب بردند . حسابرسان شركتهاي مستقلي هستند كه توسط واحدهاي تجاري به كار گرفته مي شوند تا مشخص سازند كه آيا تمامي مقررات GAAP و حسابهاي مالي به درستي در صورتهاي مالي رعايت شده است يا خير .

در مورد انرون و آرتورافدرسون ، حسابرسان نتوانستند مشكلي در صورتهاي مالي پيدا كنند و در برخي موارد ممكن است در انجام مسئوليت هاي خود به عنوان مسئول حسابداري ، كوتاهي نمايند .

معادله حسابداري :

شايد شنيده باشيد كه يك نفر در هنگام اشاره اسناد به حسابهاي شركت بگويد كه «حسابها تراز است .» اين اصطلاح به استفاده از يك سيستم دو جانبه در حسابداري اشاره دارد كه از دو ورودي برابر در دو يا چند حساب استفاده مي كند تا هر معاملة شركت را ثبت نمايد . از آنجايي كه مقادير دو حساب با هم برابر مي باشد ، ممكن است بگوييم كه معامله «تراز» مي باشد . مي توان اين شيوه را به دو كفة ترازو تشبيه كرد ، كه به جاي پاوند ، (وزن) ارزش اجناس را با دلار (وزن) ارزش اجناس را با دلار (قيمت آن) اندازه گيري مي نمايد .

حسابداري دو جانبه از يك قانون ساده پيروي مي كند كه معادله حسابداري ناميده مي شود . معادلة حسابداري ، يك معادلة جبري ساده است كه به صورت تساوي E = MC2 oops بيان مي شود ! البته در واقع اينطور نيست . معادلة حسابداري واقعي به صورت زير است :

حقوق سهام مالكان       +          تعهدات (بدهيها)         =          سرمايه

راه ديگري كه مي توان به آن نگاه كرد به صورت زير مي باشد :

چه كسي اين سرمايه ها را تأمين مالي مي كند = هر آنچه كه ما داريم

به خاطر داشته باشيد گفتيم كه هر معامله ، هم يك شی دو هم نحوه تأمين مالي آن را نشان        مي دهد . در معادلة حسابداري ، سرمايه ها همان اشياء مي باشند كه در طرف چپ معادله قرار    مي گيرند . بدهيها (تعهدات) نمايانگر قرض و طلب ميباشند .حقوق سهام سهامدر نشان دهندة ، سرمايه گزاريهاي سهامداران ارزش خالص مازاد و درآمد انباشته حاصل از فعاليتهاي تجاري آتي مي باشد .

در معادلة حسابداري از اعداد رياضي استفاده مي شود و تنها مستلزم جمع و منها مي باشد . در حقيقت ، تقريباً تمام عملياتي كه شما در اين رشته استفاده مي كنيد همين رياضيات معمولي مي بشاد . گاهي اوقات از ضرب و تقسيم هم استفاده مي شود اما تمام تضمرات مربوط به حسابها ، از طريق جمع و تفريق محاسبه مي شود .

براي يك لحظه به يك شركت جديد فكر كنيد . تقسيم حسابداري آن از يك مجموعه دفاتر جديد ، خالي تشكيل شده كه هيچ نوع اطلاعاتي وارد آن شده است و تراز تمام حشابها صفر     مي باشد .

حقوق سهام سهامداران             +           تعهدات            =         سرمايه ها

0 دلار                                     +           0 دلار            =            0 دلار

دفاتر تراز مي باشند .

اگر هر معامله اي كه انجام مي شود به صورت يك آرتيكل تراز در دفاتر ثبت شود ، دفاتر نيز به صورت تراز باقي مي مانند . عموماً سه نوع معامله و آرتيكل وجود دارد :

1ـ اتفاقات عملياتي عادي و روزانه ، بالغ بر 99 درصد تعاملات را تشكيل مي دهد .

2ـ رويدادهاي موضعي كه شامل معاملات مهم سرمياه ها ، تعهدات و حقوق سهام سهامداران مي باشد .

3ـ تطبيق و تبين حسابها ، كه براي تهية صورتها و تبين دفاتر در پايان سال به كار مي رود .

در اينجا چند مثال معمول از دو نوع معامله ، آمده است . قبل و بعد از هر معامله ، دفاتر مي بايست در تراز باشند .

در فصل 3  : ما خواهيم ديد كه اين اطلاعات عيناً چگونه همانند اطلاعات خبري وارد دفاتر مي شوند .

سرمايه گذار مبلغ 100 دلار در شركت سپرده گذاري مي كند .

حقوق سهام سهامدار     +         تعهدات            =          سرمايه

100 دلار                                   +           0                     =         100 دلار

پول نقدر يك نوع سرمايه مي باشد كه در طرف چپ معادله قرار دارد . سهم سهامدار نيز در سمت راست قرار دارد . مقدار آنها برابر مي باشد .

يك كامپيوتر به قيمت 000/1 دلار به صورت قطعي خريداري شده است .

سهم سهامدار                           +                      تعهدات             =         سرمايه

0 دلار                                       +                     000/1 دلار        =  000/1 دلار

كامپيوتر يك نوع سرمايه مي باشد كه در سمت چپ قرار دارد . حساب هزينه (پرداخت) يك تعهد است كه در سمت راست قرار مي گيرد . مالك يك قطعه زمين را به شركت مي دهد و قراردادي براي ساخت يك ساختمان با شركت متعقد مي نمايد . ارزش زمين 000/10 دلار مي باشد و ساختمان 000/90 دلار ارزش خواهد داشت . هزينة ساختمان توسط يك وام بانكي پرداخت مي شود .

سهم سهامدار               +            تعهدات                       =  سرمايه

000/10 دلار                            +          000/90 دلار                =  000/100 دلار

زمين و ساختمان سرمايه مي باشند و در سمت چپ قرار مي گيرند . وام بانكي هم يك تعهد است كه در سمت راست قرار مي گيرد . اين نوع معادله يك راديكال مركب است و بيش از 2 حساب را شامل مي شود .

معادلة حسابداري را مي توان به 3 روش بيان كرد .

1ـ حقوق سهامدارن                  +          تعهدات                        =  سرمايه 

2ـ حقوق سهامدارن                  ـ            سرمايه ها         =  تعهدات

3ـ تعهدات                               ـ            سرمايه ها           =  حقوق سهامداران

اينطور معمول است كه معادله حسابداري را به صورت A = l + OE  نشان مي دهند . با استفاده از ارقام موجود در ترازنامة بالا ، به معادلات زير مي دهيم .

1)   33/000  =  14/000  +  19/000   [A = L + OE]

2)   14/000  =  33/000  -   19/000   [L = A - OE]

3)   1/900    =  33/000  -    14/000  [OE = A - L]   

اگر شما دو تا از اين مقادير را داشته باشيد مي تواند مقدار سوم را محاسبه كنيد .

تست سريع عملاً اين معادلات را حل مي كند .

حقوق سهامدار             +          تعهدات            =    سرمايه

1)   000/36                 +          000/27           =        ؟

2)  400/168               +           ؟                     =   000/426

3)      ؟                        +          327/692         =   618/537/1

سعي كنيد خودتان براي تمرين ، چند مثال متفاوت بزنيد .

مشاهده مي كنيم كه معادلة حسابداري در ساختار ترازنامه ، همانطور كه در زير نشان داده خواهد شد ، منعكس مي شود . توجه داشته باشيد كه ارزش سرماية نهايي با مجموع تعهدات نهايي و سهم سهامداران ، برابر مي باشد .

ترازنامه شركت ABC ، دسامبر 31 ، 2002

سرمايه ها

000/10   دلار                                                  نقدينگي

000/6     دلار                                                  حسابهاي قابل دريافت

000/ 17   دلار                                     موجودي

000/330   دلار                                               سرماية كل

تعهدات و سهم سهامداران

000/6       دلار                                                حسابهاي قابل دريافت

000/ 8      دلار                                                انعقاد پرداختي

000/330   دلار                                               تعهدات كل

000/10     دلار                                                سهام عادي به ارزش هر سهم 1 دلار

000/ 9      دلار                                                درآمد انباشته

000/ 19    دلار                                                سهم كل سهامدارن

000/33     دلار                                                تعهدات و ارزش كل سهام سهامداران

حسابها و طرح حسابها (فهرست) :

يك حساب سندي است كه براي خلاصه سازي افزايش و يا كاهش سرمايه و يا تعهدات درآمد يا هزينه و يا حقوق سهام سهامداران به كار مي رود . حسابها معمولاً عناوين ساده و رايجي نظير : نقدينگي ، حسابهاي پرداختي ، ليست فروش و موجودي مي باشد . اينها اصطلاحات ساده و توصيفي مي باشند كه زير بسياري از معاملات قابل ثبت مي باشند .

حسابها در فهرست حسابها ، تدوين مي شوند . فهرست حسابها يك ليست ساده از عناوين حسابها مي باشد كه بر ترتيب ذيل قرار مي گيرند : سرمايه‌ ها ، تعهدات ، حقوق سهام سهامداران ، درآمد و هزينه ها .

تنظيم حسابها با ترتيب درست ، تهيه صورتهاي مالي و ثبت معاملات را تسهيل مي نمايد . دانشجويان هنگام رسيدگي به مشكلات حسابهاي خود مي بايست آنها را به دقت مطالعه كنند . فهرست حسابها را پيدا كنند و يا براي رفع مشكل خود به حسابهاي خاصي رجوع كنند . اگر اينها را پيدا نكرديد ، شما مي بايست براي استفادة صحيح از حسابها ، نمونه اي موجود در بخشهاي كتاب را بررسي كنيد .

در اينجا يك نمونه فهرست حسابها وجود دارد كه ترتيب صحيح حسابها را نشان مي دهد . در عمل ، معمولاً حساب رديف تقسيم كنندگان حذف مي شود . اين حسابها به منظور توضيح بيشتر در ذيل آورده شده اند . لذا دانشجويان مي توانند مشاهده كنند كه فهرست حسابها چگونه تنظيم مي شوند و چگونه با صورتهاي مالي ارتباط دارند .

شركت ABC ، فهرست حسابها

ترازنامة حسابها

ـ حسابهاي تعهد ـ                                                          ـ حسابهاي سرمايه ـ

حسابهاي پرداختي                                                        حسابهاي قابل دريافت

اسناد پرداختي ـ اسناد پرداختي كه موعد آنها رسيده                            هزينه اي ارزش  پرداخت شده

اسناد پرداختي بلند مدت                                               عرضه

موجودي

ـ حسابهاي حقوق سهامدارن ـ                           زمين

سهام عادي                                                                   ساختمانها

سود انباشته                                                                   وسايل نقليه و تجهيزات

استهلاك انباشته

ديگر سرمايه

صورت حسابهاي درآمد

ـ حسابهاي درآمد ـ

درآمد فروش

برگشتهاي فروش و تخفيف (كسر)

تخفيف فروش

سود بهره

ـ حسابهاي هزينه ـ

هزينة تبليغات

هزينه هاي بانك

هزينة استهلاك

هزينة حقوق و دستمزد

هزينة ماليات حقوق

هزينة اجاره

هزينة ماليات بر درآمد

هزينة تلفن

هزينة خدمات رفاهي
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:44  توسط عباس وهابی زاده  | 

 
با ما باشید